Danh Sách Menu

Kiểm tra thông tin thư bảo lãnh

Thông tin tra cứu

Số Ref:
Số Công Văn:
Số Serial:

Lưu ý:

+ Khách hàng nhập vào một trong các thông tin trên để tìm kiếm thư bảo lãnh.
+ Khách hàng chỉ tra cứu được những thư bảo lãnh sau thời gian phát hành 1 giờ.
+ Chỉ có thư bảo lãnh hợp pháp mới được ngân hàng đăng tải trong ứng dụng này.